JCA bestyrelse

JCA bestyrelse pr. maj 2021

Formand:            Tania Olsen
Næstformand:   Amanda Hegested
Kasserer:            Charlotte Desvig-Nielsen
Medlemmer:        Vivi Helver Pursved
                            Helle Nikolajsen
                            Christina Rungstrøm
                            Anja Helver Pursved
                       

 

 

Vedtægter for Jægerspris Cykelartister.

 

§1                  Navn og hjemsted:

Klubbens navn er ”Jægerspris Cykelartister”, og dens  hjemsted er Jægerspris

 

 

§2                  Formål:

Klubbens formål er at fremme børn og unges interesse for at køre på ethjulet cykel samt at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sportens virke.

 

 

§3                  Aktivitet:

Undervisning i kørsel på ethjulet cykel, optræden og deltagelse i stævner.

 

 

§4                  Medlemsoptagelse:

Der optages både aktive og passive medlemmer af begge køn. Passive medlemmer kan ikke modtage undervisning.

 

 

§5                  Medlemskontingent:

Kontingentet fastsættes af klubbens generalforsamling hvert år.

Aktive medlemmer:  Kontingent forfalder til betaling på en af bestyrelsen fastsat dato.

Passive medlemmer: Der kan fremstilles medlemskort/bevis til passive medlemmer og indtægterne bruges, som bestyrelsen fastsætter. Manglende indbetaling af kontingent kan medføre udmeldelse af klubben.

 

 

§6                  Regnskabs-og formueforhold.

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

 

§7                  Tegningsret:

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil i alle økonomiske forhold.

 

 

§8                  Overholdelse af vedtægter og regler:

Medlemmer af klubben er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter samt de forordninger, som man i klubben finder formålstjenligt at opretholde. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt klubbens vedtægter og regler ikke overholdes eller andre vigtige grunde taler derfor.

 

 

§9                  Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes 1 gang årligt i februar. Generalforsamlingen skal varsles med mindst 21 dage. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Senest 7 dage før generalforsamlingen lægger formanden den endelige dagsorden på foreningens hjemmeside, som indeholder alle indkomne forslag.
                     
Vedtægtsændringer kan kun ske efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Almindelige forslag vedtages med simpelt flertal, mens vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.
 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom, bilagt forhandlingsemner som understøtter begæringen. Bestyrelsen indkalder herefter inden 30 dage til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

§10                Valg til bestyrelse:

Valgbar til bestyrelsen er aktive medlemmer over 18 år og forældre/værger til aktive medlemmer samt forældre/værger til tidligere aktive medlemmer - såfremt de allerede er valgt ind i bestyrelsen.
 
Bestyrelsen består af minimum 3 og maximalt 7 medlemmer. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år og halvdelen af medlemmerne er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. Formanden vælges i lige år og næstformand samt kassereren vælges i ulige år. 
 
Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer (som vælges på generalforsamlingen), sekretær og øvrige medlemmer. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.

 

 

§11                Dagsorden til generalforsamling:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Formanden aflægger beretning

4.     Kassereren aflægger regnskab

5.     Indkomne forslag

6.     Fastsættelse af næste års kontingent

7.     Valg af formand/næstformand og kasserer (hvem er på valg - genopstiller/fratræder)

8.     Valg af øvrig bestyrelse (hvem er på valg - genopstiller/fratræder)

9.     Valg af revisor

10.    Eventuelt
 

 

 

§12                Ophævelse af klubben:

Hvis klubben ophører med at eksistere, overgår materialer og overskud til kommunens fritidsklubber.

 

  

Vedtaget på generalforsamlingen 2008.

Rettelse (§9, §10 og §11) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2013.
​Rettelse (§10) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 3. april 2018.
Rettelse (§10 og §11) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2019.

 

Tania Olsen
Formand

 

 

 

 

 

 

Jægerspris Cykelartister | Smedeengen 4 | 3630 Jægerspris | Tlf.: 25365457